En enkel introduksjon til Hovedplan

En enkel introduksjon til Hovedplan

Publisert
19.10.2023

Hovedplan høres kanskje omfattende og altoppslukende ut. Som en abstrakt entitet som skal ta styringen over alt bedriften din foretar seg. Heldigvis er det langt mer ufarlig enn som så.

For i en verden der tilgangen til råvarer og ressurser minsker, kravene til bærekraft og sporbarhet øker og marginene blir knappere, er datagrunnlag og -kvalitet plutselig blitt alfa og omega for lønnsomheten. Skal du oppnå suksess i dagens marked, må du gå strategisk til verks. Tiden for magefølelse og happy-go-lucky er rett og slett forbi. Du må vite.

Den kanskje enkleste, og korteste, veien til å oppnå denne innsikten, er det strategiske verktøyet kjent som Hovedplan. I denne artikkelen får du en enkel innføring i hva Hovedplan er, og hvilke fordeler du kan oppnå ved å ta den i bruk.

Hva er Hovedplan?

Hovedplan kan kanskje best beskrives som et strategisk planleggingsverktøy, en slags veiviser for bedriften din. Den tar utgangspunkt i bedriftens overordnede mål og visjon og inkluderer konkrete målsetninger, handlingsplaner og ressursallokering for å oppnå disse målene. Den gir bedriften en helhetlig oversikt over virksomheten og muliggjør datadrevne beslutninger.

Formålet med en hovedplan er å oppnå verdioptimalisering av varegjennomstrømningen. Det handler om å sørge for at ressurser er tilgjengelige når behovet oppstår og unngå unødvendige innkjøp av varer. Ved å kombinere ordretilgang og budsjett gir hovedplanen bedriften et klart bilde av hva du kan produsere hvis bestillingene øker, eller råvaretilgangen minsker. Det hjelper deg med å justere kapasiteter og forstå kostnadene som er nødvendige for å møte markedspresset.

La oss for eksempel si at du opplever en plutselig økning i etterspørselen etter et bestemt produkt. Ved hjelp av hovedplanen kan du enkelt identifisere kapasiteten til produksjonslinjene dine, og se om du har tilstrekkelig arbeidskraft og råvarer for å møte den økende etterspørselen. Hovedplanen vil også gi deg en tydelig oversikt over de ekstra kostnadene som vil påløpe for å oppfylle den økte etterspørselen.

Slik reduserer Hovedplan risikoen din

Ressursallokering er og blir en risikofylt affære. Enten du beslutter å nedbemanne i et gitt tidsrom eller øke bestillingen av en viss råvare, løper det risiko ved å vike fra den opprinnelige planen. Selv om hovedplanen i seg selv aldri vil kunne eliminere risikoen for å trå feil, kan den gi et oppdatert og valid datagrunnlag for å ta beslutningen med minst risiko knyttet til seg. 

Ved å ta hensyn til ressurskapasitet og potensielle stopp i produksjonen, kan bedriften planlegge proaktivt for å minimere skader på prosjekter og produksjoner. Dette inkluderer å identifisere hvilke ressurser som kan flyttes eller omprioriteres for å unngå forsinkelser og redusere produksjonsstopp.

Skulle for eksempel en viktig maskin i produksjonen bli ødelagt, kan du ved hjelp av hovedplanen raskt se hvilke andre ressurser som er tilgjengelige og allokere dem til å dekke behovet. På denne måten kan de minimere skaden og sørge for at prosjektet fortsatt leveres til avtalt tid.

Økonomisk forutsigbarhet også i volatile markeder

Å kunne planlegge for optimal produksjon er vel og bra. Men til syvende og sist skal det også være lønnsomt. Derfor er det greit å vite at du som sitter på det økonomiske ansvaret også kan ta i bruk hovedplan for å simulere pengeflyten.

I en optimal hovedplan justerer budsjettene seg etter innkjøp, drift og salg. Dette gjør deg i stand til å forutsi kontantstrømmen på en langt mer nøyaktig måte enn tidligere. Hovedplan gir deg muligheten til å planlegge finansielle ressurser bedre og unngå uforutsette økonomiske utfordringer, selv når etterspørselen eller råvareprisene svinger.

Vurderer du å investere i et nytt eller oppdatert produksjonsanlegg? Hovedplanen hjelper deg med å analysere produksjonskostnadene og sammenligne dem med driftskostnadene. Dette gir deg en forståelse av hvor mye penger som kan spares ved å flytte eller modernisere produksjonen – og hvor raskt.

Hovedplan og bemanning

Hvordan påvirker produksjonsvolumet bemanningen? Produserer jeg like effektivt mandagen etter langhelg som på en vilkårlig onsdag i oktober? Hovedplanen gir innsikt i hvilke tilpasninger du kan og bør gjøre for å opprettholde effektiviteten, også ved avvik. 

La oss igjen ta for oss produksjonsselskapet som opplever en midlertidig økning i etterspørselen etter et bestemt produkt. Hvor mye bør du oppbemanne den gitte produksjonslinjen for å møte etterspørselen? Kan du reallokere ressurser fra en annen linje? Hovedplan gir deg et klart bilde over produksjonseffektiviteten og sikrer at du kan levere produktet i tide.

Shit in, shit out?

Dårlig data inn gir upåligelig innsikt ut. Shit in, shit out. Det krever derfor høy grad av datadisiplin for å få best mulig utbytte av hovedplan, der du kontinuerlig må følge med på avvik og justere planen basert på faktiske data. 

Hovedplan er i så måte ikke noe magisk verktøy som løser alle problemer over natten, men ved å ha en langsiktig tilnærming og justere den basert på avvik, kan bedriften oppnå betydelige forbedringer i lønnsomhet og effektivitet.

Men i (mangelen på) datadisiplin ligger det også et mulighetsrom. Full dedikasjon til  hovedplanen på ledelsesnivå gir unik innsikt i bedriftens prestasjon som helhet og på avdelingsnivå. Dataene fra hovedplanen lar deg med andre ord identifisere også datagrunnlaget, som gjør at du enkelt kan avdekke hvor det eventuelt skulle skorte. På mange måter er hovedplanen et selvdisiplinerende verktøy som «gir deg beskjed» når datagrunnlaget er mangelfullt.

Slik kommer du i gang med Hovedplan

Å implementere en hovedplan kan virke overveldende. I realiteten krever det ikke stort annet enn disiplin, og å sette datagrunnlaget du allerede har i system. 

Hovedplan tar utgangspunkt i ERP-systemet ditt. Benytter du for eksempel Dynamics 365, skal det ikke mer til enn litt konsulentbistand for å få satt opp hovedplanen. Resten er opp til deg og bedriften din.

Etter implementeringen vil bedriften din ha et verktøy som gir deg en helhetlig oversikt og støtter deg i å ta datadrevne beslutninger for optimalisering i alle ledd.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med hovedplan i Axdata, eller hvordan en hovedplan kan tilpasses din bedrift? Ta kontakt med oss i dag.

Stay-Informed-Bg

Hold deg oppdatert på informasjon og nyheter med AxdataConnect